Chứng chỉ an toàn lao động

Kể từ ngày 15/12/2013 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành. Theo quy định của thông tư 27, người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện.

Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến thăm quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động.

Nhằm giúp cho các đơn vị, cơ sở doanh nghiệp nắm rõ và chủ động hơn trong việc tổ chức huấn luyện KTAT-VSLĐ vào thời gian tới đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng, đủ về nội dung, thời gian và quy trình huấn luyện.

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 Nhóm 1: Thời gian: 16h, người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  1. a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  2. b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

* Nội dung huấn luyện : 

  1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

– Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

  1. b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động  ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nhóm 2:  Thời gian: 48h,  người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  1. a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
  2. b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

* Nội dung huấn luyện : 

  1. a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

  1. b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

– Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

– Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

– Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

  1. c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

…….

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ

Địa chỉ: Số 59, Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội

ĐT: 0947 500 342; 096 807 8929 (Ms Thanh Hoa) ; Fax: 04.62750943

Website: www.tuvandaotao.com; Email:msthanhhoa306@gmail.com;