Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản

Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch hành nghề bất động sản. Hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề bất động sản bao gồm: 6 ảnh 4×6, chứng minh thư 02 bản công chứng, bằng tốt nghiệp công chứng 02 bản, mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch hành nghề bất động sản.

 

 

 

(Ảnh 4×6)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

 Ngày……tháng……năm……

   ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi:  ……………………………………………………..

  1. Họ và tên:
  2. Ngày, tháng, năm sinh:
  3. Nơi sinh:
  4. Quốc tịch:
  5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu):
  6. Địa chỉ thường trú:
  7. Điện thoại liên hệ:
  8. Trình độ chuyên môn:

– Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên) ………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin đăng ký dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

 

 

 Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý

Cán bộ phụ trách Ms Thanh Hoa: 0947 500 342