Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu phi tư vấn

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

  1. Phương pháp giá thấp nhất: gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ

-Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn NL, KN & các tiêu chí của GT;

– HSDT đạt y/c của Tiêu chuẩn đánh giá:được xét giá dự thầu.

– NT xếp thứ nhất: có giá thấp nhất sau SL, HCSL, trừ giảm giá

  1. Phương pháp giá đánh giá: áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn, MSHH, XL, hỗn hợp mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng kỹ thuật, tài chính , thương mại cho cả vòng đời sử dụng

– Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn NL, KN khi ko sơ tuyển; tiêu chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

–  Xếp hạng NT đạt kỹ thuật theo giá đánh giá. NT có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất

  1. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: gói thầu IT, viễn thông; MSHH, XL, hỗn hợp khi không áp dụng được PP giá thấp nhất và PP giá đánh giá

– Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn NL, KN khi ko sơ tuyển; tiêu chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn tổng hợp về kỹ thuật và giá;

– HSDT đạt kỹ thuật sẽ được xét tiếp để cho điểm tổng hợp. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.