Đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn đối với nhà thầu là một tổ chức:

  1. Phương pháp giá thấp nhất : tư vấn đơn giản.

– Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn kỹ thuật.

–  HSDT đạt kỹ thuật  sẽ được xét giá dự thầu.

– NT xếp thứ nhất: có giá dự thầu sau SL, HCSL, trừ giảm giá thấp nhất

  1. Phương pháp giá cố định : tư vấn đơn giản,

– chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT.

– Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn kỹ thuật.

– Xếp hạng theo  điểm kỹ thuật các NTđạt kỹ thuật, có giá dự thầu sau SL, HCSL, trừ giảm giá ≤ chi phí thực hiện GT: NT có điểm KT cao nhất xếp thứ nhất

  1. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: chú trọng chất lượng và chi phí .

– Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tổng hợp

– Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất

4.Phương pháp dựa trên kỹ thuật: tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù.

– Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn KT, mức tối thiểu: ≥ 80% tổng số điểm KT.

– Nhà thầu đạt y/c kỹ thuật  và có điểm kỹ thuật cao nhất: xếp thứ nhất và được mời đến mở HSĐXTC.

Liên hệ các khóa học đấu thầu, tư vấn đấu thầu

Trung tâm tư vấn đấu thầu

Ms Hoa: 0947 500 342