Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

          Tổ chức cá nhân đủ điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

– Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật và phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ môi giới bất động sản.

– Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Những điều kiện để hành nghề môi giới: 

– Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản