Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động nhóm 4

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44

(NHÓM 4-NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM MỌI NGÀNH NGHỀ VỂ ATLĐ) theo điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý, cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa: 0947 500 342; Email: msthanhhoa306@gmail.com

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN GHI CHÚ
a)  Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:  
  – Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.  
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
c) Kiểm tra kêt thúc khóa huấn luyện