Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 theo nghị định 44

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG theo nghị định 44, luật an toàn vệ sinh lao động (NHÓM 1 – NGƯỜI QUẢN LÝ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG) theo điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

(Thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ)

 

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN GHI CHÚ
a)  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;  
b)  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.  
c) Kiêm tra, sát hạch kêt thúc khóa huân luyện.