Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 nghị định 44

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (NHÓM 2- NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG) theo điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN GHI CHÚ
a)  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;  
b)  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  – Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
  – Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;  
  – Xây dựng hệ thống quản lý về ATVSLĐ; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
  – Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
  – Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
  – Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
  – Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động
  – Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c)  Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;
  – Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
d) Kiêm tra, sát hạch kêt thúc khóa huân luyện.