Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 theo nghị định 44

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (NHÓM 3- NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG) theo điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý, cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa: 0947 500 342; Email: msthanhhoa306@gmail.com

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN GHI CHÚ
a)  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;  
b)  Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  – Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;  
  – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  – Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
  – Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
c)  Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
VII Kiêm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện