Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5 theo nghị định 44

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (NHÓM 5- NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ) theo điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý, cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa: 0947 500 342; Email: msthanhhoa306@gmail.com

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN GHI CHÚ
a)  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;  
b)  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
c)  Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
  – Yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  – Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
  – Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  – Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;
  – Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
  – Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
  – Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;
  – An toàn thực phẩm;
  – Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
  – Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;
  – Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;
  – Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;
  – Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;
– Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.  
  – Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
d) Kiểm tra kêt thúc khóa huấn luyện