Iso 9001:2015

Chúng tôi cung cấp dịch vụ: Tư vấn, đào tạo, hướng dẫn tổ chức xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Phạm vi chính thức sẽ được chuyên gia tư vấn, đánh giá xác nhận với doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, đánh giá.

Sau khi xây dựng, HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng và vận hành đạt yêu cầu cho đến khi doanh nghiệp nhận được chứng nhận  ISO 9001:2015 của Tổ chức chứng nhận độc lập (Bên thứ ba) cấp. Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

  1. Tư vấn cho đơn vị lựa chọn và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Gọi tắt là Ban ISO).
  2. Tổ chức hướng dẫn cho các cán bộ của đơn vị về:

– Nhận thức chung về Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

– Hướng dẫn Xây dựng các văn bản của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

  1. Cử chuyên gia tư vấn cùng cán bộ của tổ chức khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và chất lượng hiện tại.
  2. Trợ giúp doanh nghiệp thiết kế, xây dựng HTQLCL theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giám sát vận hành và áp dụng Hệ thống đó một cách có hiệu quả.
  3. Xây dựng kế hoạch chi tiết để hai bên cùng phối hợp thực hiện.
  4. Hướng dẫn cán bộ của đơn vị xây dựng toàn bộ hệ thống văn bản của HTQLCL gồm: Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng, các Quy định, Thủ tục, Quy trình, Hướng dẫn công việc, các Biểu mẫu, vv… theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phù hợp với các hoạt động của DN trong phạm vi đã được nêu trong Điều 1, khoản 1.
  5. Hướng dẫn các phòng ban chức năng DN áp dụng các văn bản của HTQLCL đã được phê duyệt và ban hành.
  6. Tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho đội ngũ cán bộ được lựa chọn của DN và hướng dẫn các chuyên gia đã được đào tạo xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá nội bộ HTQLCL, đồng thời tham gia các đợt đánh giá nội bộ nói trên.
  7. Giúp doanh nghiệp lựa chọn Tổ chức đánh giá chứng nhận có đủ năng lực và uy tín để đánh giá HTQLCL. Trợ giúp doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký và mời Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá HTQLCL, làm các thủ tục để cấp chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  8. Sau khi Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá chính thức HTQLCL, hướng dẫn tổ chức phân tích kết quả đánh giá, xây dựng và thực hiện hành động khắc phục những phát hiện (nếu có) trong quá trình đánh giá và đề xuất các biện pháp cải tiến, hoàn thiện HTQLCL đủ điều kiện để được cấp chứng nhận.

Để biết thêm thông tin liên hệ: cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa: 0947 500 342; Email: msthanhhoa306@gmail.com