Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

TỔNG QUAN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH

Bước 1:  Xác định đúng công thức đo lường chỉ tiêu cần phân tích

Bước 2: Xác định đúng số liệu từ các báo cáo tài chính dùng để phân tích

Bước 3: Tính toán chỉ tiêu và nêu ý nghĩa của tỷ số được tính toán

Bước 4: Phân tích nguyên nhân vì sao của kết quả tính toán

Bước 5: Đưa ra các phương hướng, biện pháp.

Bước 6: Viết báo cáo phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TC

1-  Phân tích cấu vốn tài sản
2- 
Phân tích bố trí vốn tài sản
3-
Phân tích tình hình đảm bảo vốn
4- 
Phân tích hiệu suất hoạt động
5- 
Phân tích hiệu quả hoạt động
6-
Phân tích khả năng thanh toán
7- 
Phân tích giá trị kinh tế gia tăng ( EVA)
8- 
Phân tích dòng tiền tự do (FCFF)
9-Phân tích dòng tiền ra – vào
10- Phân tích tốc độ tăng trưởng (g)
11- Phân tích giá trị thị trường
12 -Phân tích phân phối lợi nhuận
13- Phân tích điểm hòa vốn
14- Phân tích  hệ thống đòn bẩy
15 – Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
16- Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
DOWNLOAD TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Bài giảng Báo Cáo Tài Chính

Mọi chi tiết về lớp học, xin vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý, Số 59 Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội.

Tel: 04.6275.6666; – Fax: 04.6275.9702

Cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa – DĐ: 0947 500 342-  Email: msthanhhoa306@gmail.com;