Quy trình đào tạo cán bộ

Quy trình đào tạo cán bộ

Bước Công việc Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu/ hồ sơ liên quan
Thực hiện Kiểm tra
– Lập kế hoạch đào tạo năm,

– Lập phiếu yêu cầu đào tạo (đột xuất).

– Trình duyệt

 

Cán bộ được phân công tại các bộ phận Trưởng Phòng HCNS  
– Phê duyệt.

– Cho ý kiến chỉ đạo nếu có

Giám đốc
Thực hiện đào tạo
– Lập kế hoạch tổ chức đào tạo

– Lập chương trình đào tạo.

– Lập danh sách đào tạo

– Tổ chức đào tạo

Cán bộ được phân công Phòng HCNS Trưởng Phòng HCNS Chương trình đào tạo

Danh sách đào tạo

Báo cáo kết quả đào tạo
– Báo cáo kết quả đào tạo

– Nộp văn bằng chứng chỉ đào tạo

 

Cán bộ được phân công Phòng HCNS Trưởng Phòng HCNS
Phòng HC thu thu văn bằng chứng chỉ nếu có

Lưu hồ sơ quá trình đào tạo

Cán bộ được phân công tại các bộ phận Trưởng Phòng HCNS Hồ sơ đào tạo, chứng chỉ liên quan